Dokumenty Stolicy Apostolskiej

 

Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego

DEKRET O FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ - Optatam totius, Sobór Watykański II -
Ponieważ formacja kapłańska powinna być, zwłaszcza ze względu na warunki nowoczesnego społeczeństwa, kontynuowana i  doskonalona także po ukończeniu studiów seminaryjnych, przeto zadaniem Konferencji Biskupów będzie zastosowanie w poszczególnych narodach odpowiedniejszych do tego środków, jak instytuty duszpasterskie współpracujące z odpowiednio dobranymi parafiami, zebrania zwoływane w ustalonych terminach i odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym młodszy kler będzie stopniowo zaprawiany pod względem duchowym, intelektualnym i duszpasterskim do życia kapłańskiego i działalności apostolskiej i zdolny to życie oraz działalność z dnia na dzień coraz bardziej odnawiać i rozwijać. 
 

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA  - Pastores dabo vobis, bł. Jana Pawła II

W pewnym sensie to właśnie on, pojedynczy kapłan, ponosi w Kościele największą odpowiedzialność za formację stałą...

DYREKTORIUM O ŻYCIU I POSŁUDZE KAPŁANÓW - Tota Ecclesia

INSTRUKCJA KONGREGACJI DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA - Kapłan pasterz i Przewodnik

ENCYKLIKA - Ad Catholici Sacerdotii Fastigum papież Piusa XI -
I naprawdę, widząc człowieka taką sprawującego władzę, nie możemy powstrzymać się, aby, nie na sposób faryzeuszów, ale pod wpływem wielkiego zdumienia nie powtórzyć słów: "Któż jest ten, co nawet grzechy odpuszcza" (VII, 49). A jednak Chrystus, Bóg-człowiek, który miał i ma "moc na ziemi odpuszczania grzechów" (Łuk. V, 24), podzielił się nią z kapłanami w tej myśli, aby w nadmiarze miłosierdzia Bożego umożliwić oczyszczenie duszy, którego potrzebę sumienie ludzkie tak głęboko odczuwa.

 

 


Św. Jan Vianney aktualnym przykładem dla księży - Jednym z istotnych przesłań obecnego Papieża jest miłosierdzie. Zachęca on księży, by byli spowiednikami z sercem otwartym na przyjęcie grzeszników. A właśnie święty proboszcz z Ars uczył nas sztuki przyjmowania grzeszników otwartym sercem.

św. Jan Paweł o stałej formacji kapłańskiej

 

Papież Benedykt XVI o Kapłanach

 

Jakże niesamowitą rzeczą jest być księdzem!

Więź z Maryją przemienia życie kapłanów

Pomagajcie kapłanom służyć Chrystusowi i Kościołowi

Kapłani darem dla Kościoła i świata

Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapłana

«Słowo» i «sakrament» to dwa główne filary posługi kapłańskiej

Benedykt XVI uczcił proboszcza watykańskiej parafii